Zobacz nasze referencje >>

REGULAMIN WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ PISEMNYCH PRZEZ CENTRUM TŁUMACZEŃ PLANO

§1 WARUNKI OGÓLNE

1. Korzystając z usług Centrum Tłumaczeń PLANO zwanym dalej Biurem, klient akceptuje w całości postanowienia regulaminu.
2. Właścicielem Centrum Tłumaczeń jest Jarosław Flasza.
3. Biuro wraz ze stroną zlecającą tłumaczenia mogą stosować zasady inne niż zamieszczone w niniejszym regulaminie, na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
4. Biuro zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie jak również w cenniku usług.
5. Biuro wykonuje tłumaczenia pisemne: zwykłe, specjalistyczne oraz przysięgłe.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku ze złożonym zamówieniem na wybrana usługę.
7. Tekst tłumaczenia nie jest w żaden sposób korygowany ani poprawiany. Jest jedynie odwzorowaniem tekstu w języku zródłowym i co za tym idzie nie narusza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. W związku z wykonywaniem zamówienia w zakresie niezbędnym dla jego realizacji Biuro pozyskuje od Klienta dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez firmę "CENTRUM TŁUMACZEŃ PLANO" będącą właścicielem serwisu internetowego www.centrum-tlumaczen.pl zgodnie z art.32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przekazanie danych osobowych ma dobrowolny charakter , Klient ma prawo do ich wglądu, poprawienia i uzupełnienia. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w/w ustawami.
9. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
10. Przed realizacją tłumaczenia biuro wykonuje bezpłatną wycenę podając ostateczna cenę za wykonanie usługi oraz jasno określa termin wykonania zlecenia.
11. Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia, bez podania przyczyny.
12. Dopiero po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiającego przygotowanej przez Biuro wyceny, rozpoczyna sie proces realizacji tłumaczenia.
13. Potwierdzenie realizacji zlecenia zostanie wysłane drogą elektroniczną lub osobiście odebrane przez zamawiającego w Centrum Tłumazczeń PLANO przy ul. Armii Krajowej 22 B.
14. Formularz zamówienia powinien zostać podpisany przez zleceniodawcę lub osobę uprawnioną.
15. Stawki oraz terminy tłumaczeń ekspresowych ustalane są indywidualnie.
16. Strona obliczeniowa w tłumaczeniu zwykłym i specjalistycznym obejmuje 1800 znaków wraz ze spacjami.

§2 PODJĘCIE ZLECENIA ORAZ WYKONYWANIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH

Strona obliczeniowa w tłumaczeniu przysięgłym obejmuje 1125 znaków wraz ze spacjami. Minimalną jednostką rozliczeniową jest 0,5 strony tłumaczeniowej. Rozliczanie ilości tłumaczonych stron następuje w zaokrągleniu do 0,5 strony w górę. Podane w cenniku ceny są cenami brutto. Stawki za tłumaczenia zwykłe określone są w cenniku. Za tłumaczenia specjalistyczne może zostać zwiększona stawka od 10% do 30%. Za wykonaną usługę wystawiamy rachunek.

§3 REKLAMACJE NA WYKONANE TŁUMACZENIE

Uwagi powinny być konkretne i ścisłe. Powinny dotyczyć błędów powstałych wyłącznie z winy tłumaczącego (błąd leksykalny lub gramatyczny). Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do siedmiu dni po jej wykonaniu. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej. W przypadku uznania reklamacji Biuro zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia. Biuro zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania poprawy tekstu poddanego reklamacji. Biuro tłumaczeń ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone dokumenty do wysokości wartości tłumaczenia. Odpowiedzialność ta znika po wydaniu oryginałów dokumentów klientowi. Podczas wydawania przez biuro oryginałów dokumentów wraz z tłumaczeniem, klient przelicza liczbę odbieranych dokumentów i potwierdza to ustnie.

§4 WARUNKI KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązujące.

TELEFON CAŁODOBOWY

tel.: 537 123 000

biuro@centrum-tlumaczen.pl